شرکت افراز بتن سرمد (بتن ماشین صفاهان) توانسته تاکنون در تمامی استان های کشور ایران دستگاه فعال داشته باشد. هم چنین یکی از افتخارات دیگر شرکت، صادرات بیش از یک هزار دستگاه از قبیل جدول زن، موزاییک زن، بلوک زن و ... به کشور های همسایه است.

مشتریان ما